گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار 3. شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار (عملکرد کمیته ماده (76) قانون برنامه پنجم توسعه)

توضیحات
فایل : 15421.pdf 15421.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، بخش خصوصی، حمایت از تولید، قانون دست و پا گیر، قانونگذاری، قوانین مخل تولید، محیط کسب و کار، مقررات زدایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احمد مرکز مالمیری /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای محمد قاسمی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : آقای سیدعلی روحانی /