آینده پژوهی روسیه

توضیحات
فایل : 15425.pdf 15425.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : آینده پژوهی، اقتصاد، امنیت، برنامه ریزی، تهدید، روسیه، محیط خارجی، محیط داخلی، نظامی گری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای جهانگیر کرمی /
همکاران : آقای کامران هوشیار /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /