بررسی وضعیت خاموشی برق خردادماه 1396 استان سیستان و بلوچستان

توضیحات
فایل : 15428.pdf 15428.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای هاشم خویی / آقای حسین بیات /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
اظهارنظر کننده : آقای عباس رجبی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /