واکاوی افزایش اشتغال در سال های 1394 و 1395

توضیحات
فایل : 15431.pdf 15431.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : ادراک عمومی، اشتغال، بیکاری

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه عزیزخانی / آقای سیدهادی موسوی نیک /
ناظر علمی : آقای سیداحسان خاندوزی / آقای مهران بهنیا /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /