ماهنامه تحلیلی انرژی (9) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15447.pdf 15447.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : اوپک، برجام، عرضه و تقاضای نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز ترکمنستان

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری / گروه کارشناسی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /