ماهنامه تحلیلی انرژی (10) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15464.pdf 15464.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : انرژی های تجدیدپذیر، عرضه و تقاضای نفت خام، فرآورده های نفتی، قطر

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری / گروه کارشناسی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /