بررسی سیاست های توسعه اقتصاد زیستی در دنیا و ایران

توضیحات
فایل : 15483.pdf 15483.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : اقتصاد زیستی، زیست فناوری، سیاستگذاری، منابع اولیه، نوآوری

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سهیلا خردمندنیا /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /