اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با تأکید بر پیامد ماده (1) لایحه و تبصره آن بر بخش کشاورزی»

توضیحات
فایل : 15436-3.pdf 15436-3.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات فرهنگی *

برچسب ها

فارسی : بازرگانی کشاورزی، تفکیک، ساختار دولت

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم تکتم طالبی / آقای مهران برادران نصیری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محسن صمدی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
اظهارنظر کننده : آقای علی اصغر اژدری / آقای حسن امجدیان / آقای صادق ستاری فرد /
ویراستار ادبی : خانم شیوا امین اسکندری /