تصویری از ایده جامعه اطلاعات (تأثیر فناوری بر توسعه انسانی)

توضیحات
فایل : 15492.pdf 15492.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : آینده، آینده اندیشی، آینده پژوهی، ارزش- زمان، بانک های اطلاعاتی، جامعه اطلاعات، جامعه صنعتی، دگرگونی اجتماعی، شبکه های کامپیوتری، طرح جامع ICT، فناوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، موج سوم، کامپیوتر

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمحمد خوئی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم طاهره سیدمحمد /