تحلیل الگوی اشتغال در بخش صنعت ایران (با بررسی طرح کارانه اشتغال برای جوانان (کاج))

توضیحات
فایل : 15521.pdf 15521.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : اشتغال، بخش صنعت، فارغ التحصیلان دانشگاهی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسن حیدری / آقای علی اصغر اژدری /
همکاران : آقای سعید شجاعی / خانم پریسا علیزاده / خانم رویا دخت رستم /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /