بررسی عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم

توضیحات
فایل : 15512.pdf 15512.pdf

برچسب ها

فارسی : .فرآورده های نفتی، توتال، دولت یازدهم، شاخص کلیدی، قراردادهای نفتی، نفت، وزارت نفت، پتروشیمی، گاز

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مهدخت متین / خانم فاطمه میرجلیلی /
همکاران : خانم زهرا جعفری / خانم سیده مریم موسوی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /