استفاده از ظرفیت های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد (بررسی تجربیات کشورهای منتخب)

توضیحات
فایل : 15510.pdf 15510.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : .جمع سپاری نظارت، whistleblower، افشا گران، فساد، مبارزه با فساد، کشف فساد، گزارش دهندگان

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احسان پرنیان / آقای ابوالفضل رزقی / آقای سیدعباس پرهیزکاری /
ناظر علمی : آقای جلیل محبی / آقای محمد جلال / آقای سیدعلی روحانی /
متقاضی : محمد دهقانی نقندر دهم، خراسان رضوی (طرقبه / چناران) محمود صادقی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
ویراستار تخصصی : آقای سیدعلی روحانی /