تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 7. عملکرد رشد اقتصادی سال 1395 و پیش بینی سال 1396

توضیحات
فایل : 15534.pdf 15534.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اقتصاد ایران، بخش حقیقی، خدمات، رشد اقتصادی، ساختمان، صنعت، نفت، کشاورزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا عبداللهی /
همکاران : آقای سیدهادی موسوی نیک /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /