طراحی یک مدل کلان سنجی برای اقتصاد ایران 2. عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی

توضیحات
فایل : 15539.pdf 15539.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اقتصادسنجی، بخش خصوصی، بخش عمومی، بهره وری، دولت، رشد اقتصادی، ساختمان، سرمایه گذاری، ماشین آلات، مدلسازی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم شعله باقری پرمهر /
همکاران : خانم حانیه زیادلو /
ناظر علمی : آقای سعید مشیری / آقای سیدهادی موسوی نیک /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /