بررسی وضعیت سیل در کشور؛ اقدامات انجام شده و تجربیات سایر کشورها

توضیحات
فایل : 15554.pdf 15554.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : حوضه آبریز، سیستم هشدار سریع، سیل، مدیریت جامع سیل، کنترل سیلاب

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم نرجس السادات عبدالمنافی /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمدولی سامانی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محسن صمدی /
متقاضی : عبدالغفور ایران نژاد دهم، سیستان و بلوچستان (جابهار / نیکشهر)