مطالعه قوانین کشورهای منتخب در حوزه محصولات تراریخته

توضیحات
فایل : 15552.pdf 15552.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : ایمنی زیستی، برچسب گذاری، زیست فناوری نوین، محصولات تراریخته

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مرتضی براتی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
همکاران : خانم نگار السادات رهنمائی / آقای اکبر زین العابدینی /