آینده پژوهی مصر

توضیحات
فایل : 15537.pdf 15537.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : آینده نگری، آینده پژوهان، آینده پژوهی، توسعه، مصر

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محسن داوری /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /