هوش مصنوعی و قانونگذاری (تأسیس کمیته هوش مصنوعی در مجلس اعیان بریتانیا) (1)

توضیحات
فایل : 15544.pdf 15544.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : آینده قانون، آینده مجلس، آینده هوش مصنوعی، تأثیر فناوری بر جامعه، سیاستگذاری، فناوری آینده، قانون آینده، قانونگذار آینده، مجلس آینده، هوش، هوش طبیعی، هوش مصنوعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمحمد خوئی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم طاهره سیدمحمد /