نگاهی بر عملکرد سازمان بیمه سلامت در سال های 1392-1396

توضیحات
فایل : 15618.pdf 15618.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی اخوان بهبهانی /
ناظر علمی : آقای ایروان مسعودی اصل /
متقاضی : علی اردشیر لاریجانی دهم، قم (قم)