آینده پژوهی دانمارک

توضیحات
فایل : 15621.pdf 15621.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : آینده نگاری، آینده نگر، آینده پژوهی، برنامه ریزی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، سیاستگذاری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی احمدیان /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /