الگوی راهبردی حمایت از تولید 6. نقش دولت کره جنوبی در تولد و رشد برندهای موفق جهانی

توضیحات
فایل : 15593.pdf 15593.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : دولت توسعه گرا، سرمایه داری بنگاه بزرگ، سیاست صنعتی، چبول ( chaebol)، کره جنوبی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مریم احمدیان /
مشاوران خارج از مرکز : آقای محسن طلایی / آقای فریدون انتظاری /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای جعفر خیرخواهان / آقای سیدمحمد بحرینیان /
متقاضی : کمیسیون اقتصادی /