وضعیت ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی (سال 2018) و ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در بهبود رتبه کشور در این گزارش

توضیحات
فایل : 15620.pdf 15620.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : انجام کسب و کار، ایران، بانک جهانی، محیط کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مریم احمدیان /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /
متقاضی : کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی /
ویراستار تخصصی : آقای ایمان تهرانی / آقای احمد مرکز مالمیری /