آسیب شناسی سیاست ها و مقررات بازار کار ایران 1. شناخت وضع موجود بازار کار با تأکید بر تفاوت های استانی

توضیحات
فایل : 15605.pdf 15605.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اشتغال، اشتغال زایی، اشتغال ناقص، بازار کار، بیکاری، بیکاری استانی، بیکاری پنهان، جمعیت در سن کار، جمعیت فعال، نرخ مشارکت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای آرش علویان / آقای مهران بهنیا / آقای امین عظیمی / خانم نورا بهنیا / خانم حنیفا پیلوار /
همکاران : خانم فاطمه عزیزخانی /
ناظر علمی : آقای سیدهادی موسوی نیک /