گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار 4. گزارش عملکرد قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

توضیحات
فایل : 15623.pdf 15623.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اصل چهل وچهارم قانون اساسی، قانونگذاری، محیط کسب وکار، نظارت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احمد مرکز مالمیری /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای سیدعلی روحانی /
متقاضی : کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی /