بررسی لایحه بودجه سال1397 کل کشور 4. بخش محیط زیست

توضیحات
فایل : 15630.pdf 15630.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : بودجه، لایحه، محیط زیست

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمدولی سامانی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محسن صمدی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /