بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 3. بخش زیست فناوری

توضیحات
فایل : 15629.pdf 15629.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : اعتبارات برنامه ای، بودجه، زیست فناوری، ستاد توسعه زیست فناوری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مرتضی براتی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
اظهارنظر کننده : آقای محمدتقی فیاضی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /