بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 14. چشم انداز قیمت نفت در سال 2018

توضیحات
فایل : 15643.pdf 15643.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : رشد اقتصادی، سناریوهای قیمت نفت، عرضه و تقاضای نفت خام

نقش ها

تهیه و تدوین : گروه کارشناسان /
همکاران : خانم زهرا جعفری /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
اظهارنظر کننده : آقای محمدتقی فیاضی / آقای میثم پیله فروش /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /