بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 13. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات
فایل : 15635.pdf 15635.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : بودجه 1397، فناوری اطلاعات و ارتباطات، لایحه بودجه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی / آقای محمدامین فصیحی / آقای علیرضا تمجید /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
اظهارنظر کننده : آقای محمدتقی فیاضی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /