بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 6. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری

توضیحات
فایل : 15634.pdf 15634.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *، مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : بودجه عمومی دولت، تحقیق و توسعه، تولید ناخاص داخلی، فن آوری، نوآوری

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم پریسا علیزاده /
همکاران : آقای مرتضی براتی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
اظهارنظر کننده : آقای محمدتقی فیاضی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /