فن حکمرانی (فن توسعه انسانی)

توضیحات
فایل : 15653.pdf 15653.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : تخصصی، تنظیم گری، تکنیک، حاکمیت، حکمرانی، حکومت، داوری، دولت عقل، راهبردی، سیاست، سیاستمدار، سیاستگذار، فن، قانون، قانونگذاری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /