بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 15. بخش برق

توضیحات
فایل : 15647.pdf 15647.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : برق، بودجه، درآمد-هزینه، مصارف

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مجتبی درویش توانگر / آقای حسین بیات /
اظهارنظر کننده : آقای محمدتقی فیاضی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی / آقای هاشم خویی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /