بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 11. بخش مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری

توضیحات
فایل : 15639.pdf 15639.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : بودجه، مدیریت شهری، مسکن و شهرسازی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا فارسیان /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محسن صمدی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /