بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 49. الزامات بهبود محیط کسب وکار

توضیحات
فایل : 15681.pdf 15681.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بدهی دولت، بدهی شرکت های دولتی، محیط مالی، محیط کسب و کار، پایداری مالی، کسری بودجه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ایمان تهرانی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای سیداحسان خاندوزی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری / خانم مریم احمدیان /