ماهیت حقوقی سامانه های رایانه ای تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای حمل و نقل (سیاست های ایران و کشورهای دیگر)

توضیحات
فایل : 15662.pdf 15662.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : اشتراک مسیر، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد دسترسی، اقتصاد شراکتی، اقتصاد مشارکتی، تاکسی تلفنی، تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضا، حمل ونقل، خودروهای تک سرنشین، شرکت های تجمیع کننده تقاضای ترابری، محیط زیست، هم مسیری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
اظهارنظر کننده : آقای رضا نیازی / آقای مهدی عبدالملکی /