گزارش پارلمان الکترونیکی سال ۲۰۱۶: 1. شاخص های پارلمان الکترونیکی

توضیحات
فایل : 15712.pdf 15712.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : پارلمان الکترونیکی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی / آقای محمدامین فصیحی / خانم فاطمه علوی /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی / آقای حسین افشین /
متقاضی : کمیسیون صنایع و معادن /
ویراستار تخصصی : آقای عباس پورخصالیان /
ویراستار ادبی : خانم طاهره سیدمحمد /