بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 69. بودجه دستگاه های اجرایی؛ ارائه مدلی برای تحلیل میزان اعتبارات دستگاه های اجرایی

توضیحات
فایل : 15724.pdf 15724.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : بودجه، تشکیلات بخش عمومی، دستگاه اجرایی، شفافیت، قانون اساسی، مسئولیت، پاسخگویی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مجید الماسی / خانم راضیه امامی میبدی /
همکاران : آقای سید محمدحسین قریشی /
مشاور : خانم ناهید حکیم شوشتری /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
اظهارنظر کننده : آقای حامد ناظمی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /