آینده پژوهی استرالیا

توضیحات
فایل : 15720.pdf 15720.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : آینده نگاری، آینده پژوهی، استرالیا، مطالعات آینده ها

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای طالب جابری /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /