آینده پژوهی فنلاند

توضیحات
فایل : 15759.pdf 15759.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : آینده نگاری، آینده پژوهی، برنامه ریزی، تصمیم سازی، خط مشی گذاری، شبکه سازی، فنلاند، کمیسیون برای آینده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد حسن معادی رودسری /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /