ماهنامه تحلیلی انرژی (12) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15711.pdf 15711.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : اقلیم کردستان، روسیه، عربستان، عرضه و تقاضای نفت خام، فرآورده های نفتی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
همکاران : گروه کارشناسی مطالعات انرژی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /