بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 74. عملکرد بودجه عمومی دولت در سال های 1394 و 1395

توضیحات
فایل : 15782.pdf 15782.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : بودجه دستگاه های اجرایی، تحقق منابع، تفریغ بودجه، درصد تخصیص، ردیف های متفرقه، شفافیت، عملکرد مصارف

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مجید الماسی /
اظهارنظر کننده : آقای سیدعباس پرهیزکاری /
ناظر علمی : خانم ناهید حکیم شوشتری / آقای داریوش ابوحمزه /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /