تفکر در روند آینده (اندیشه فراسوی زمان)

توضیحات
فایل : 15780.pdf 15780.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : آینده اندیشی، آینده انسان، آینده جهان، آینده نگاری، آینده نگری، آینده پژوهان، آینده پژوهی، تفکر آینده، روش های آینده، روند آینده، زمان آینده، پس نگری، پیش بینی، پیش نگری، پیش گویی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /