شاخص های شکنندگی اقتصادی: مجموعه ای از شاخص های آسیب پذیری برای کشورهای (OECD) و ارائه پیشنهادهایی برای اقتصاد ایران

توضیحات
فایل : 15790.pdf 15790.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : آسیب پذیری، اقتصاد مقاومتی، بازار دارایی، بخش خارجی، بخش عمومی، بخش مالی، تاب آوری، تحریم، شکنندگی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی رزم آهنگ /
ناظر علمی : آقای سید محسن علوی منش / آقای سیداحسان خاندوزی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /