ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2017

توضیحات
فایل : 15797.pdf 15797.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : حقوق مالکیت، شاخص بین المللی حقوق مالکیت، محیط کسب وکار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای جعفر خیرخواهان /
ناظر علمی : آقای احمد مرکز مالمیری /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : آقای سیدامیر سیاح /