مبانی قانونگذاری و برنامه ریزی راهبردی در مدیریت بحران

توضیحات
فایل : 15791.pdf 15791.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : آسیب پذیری، برنامه ریزی راهبردی، توسعه ملی، قانونگذاری، مخاطرات، مدیریت بحران، مدیریت خطر حوادث و سوانح

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مصطفی محقق /
تنظیم کننده : خانم راضیه امامی میبدی /
اظهارنظر کننده : آقای داریوش ابوحمزه /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /