تعارض منافع 2. راهکارهای پیشگیری و مدیریت

توضیحات
فایل : 15801.pdf 15801.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : Conflict of Interest، تعارض منافع، درب گردان، شفافیت، مدیریت تعارض منافع، پیشگیری از فساد

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعباس پرهیزکاری / آقای ابوالفضل رزقی /
همکاران : آقای مجید الماسی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای داریوش ابوحمزه /
اظهارنظر کننده : آقای محمد جلال /
متقاضی : رئیس مجلس شورای اسلامی / فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی /