اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 15632-1.pdf 15632-1.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی