هوش مصنوعی و قانونگذاری (2) (روش های استدلالی برای هوش مصنوعی و قانون)

توضیحات
فایل : 15812.pdf 15812.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : استدلال روشی، روش استدلالی، سیستمهای چندعاملیتی، قانون استدلالی، قانون منطقی، مدل های گفتگو، منطق قانونی، هوش مصنوعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای خالد شیخ الاسلامی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم طاهره سیدمحمد /