آینده پژوهی آمریکا

توضیحات
فایل : 15813.pdf 15813.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : آینده نگاری آمریکا، آینده پژوهی، استراتژی، داستان های علمی _ تخیلی، مطالعات آینده ها، پیش بینی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای خالد شیخ الاسلامی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /