ماهنامه تحلیلی انرژی (13) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15826.pdf 15826.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : ال ان جی، عرضه و تقاضای نفت خام، فراورده های نفتی، گاز طبیعی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
همکاران : گروه کارشناسی مطالعات انرژی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /