وضعیت شغلی قانونگذاران در دوره بعد از نمایندگی؛ (مطالعه موردی آمریکا، انگلیس، پارلمان اروپا، نیوزلند و ژاپن)

توضیحات
فایل : 15841.pdf 15841.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : اتحادیه اروپا، امریکا، انگلیس، نمایندگان، نیوزلند، پارلمان، ژاپن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمود جوادی /
ناظر علمی : آقای مهدی امیری /
متقاضی : مشاور رئیس مجلس و سرپرست مرکز امور نمایندگان ادوار /